Sanasto


  Sanasto

  Aframax Worldscale -pisteet
  Rahtimarkkinoiden Worldscale-perusteinen indikaattori, jota ylläpitää Baltic Exchange Lontoossa ja joka perustuu Sullom Voen ja Rotterdamin välisiin merikuljetuksiin aluksilla, joiden rahtikapasiteetti on yli 80 000 tonnia. 

  Alkylaatti
  Hyvä bensiinikomponentti, jossa on korkea oktaaniluku ja joka estää moottorin nakutusta.

  API-aste
  API-asteella kuvataan raakaöljyn tiheyttä American Petroleum Instituten luokituksen mukaan. API-aste määritellään seuraavasti: (141,5 / Tietyn raakaöljyn ominaispaino lämpötilassa 15,6 °C) -131,5. Mitä korkeampi API-aste on, sitä kevyemmästä raakaöljystä on kyse. 

  Aromaatti
  Hiilivety, jonka rakenneosana on kuuden hiiliatomin muodostama bentseenirengas. Aromaattien nimi johtuu niille ominaisesta makeasta eli aromaattisesta tuoksusta. Tyypillisiä aromaatteja ovat bentseenin lisäksi tolueeni ja ksyleeni.

  Barreli, öljytynnyri
  Öljykaupassa käytettävä raakaöljyn mittayksikkö, määrältään 42 gallonaa, n. 159 litraa; tunnus b ja bbl. Mitta barreli on sovittu mittayksikkö. Se on peräisin niiltä ajoilta, jolloin öljy-kauppa oli vielä nuorta. Todennäköisesti 42 gallonaa vetävää tynnyriä (barrelia) ei ole koskaan ollutkaan. USA:ssa on yleisessä käytössä tynnyri, jonka vetoisuus on 55 gallonaa (208 litraa). Öljykaupan alkuaikoina asiakkaat ostivat öljyä omiin astioihinsa, joiden koko vaihteli huomattavasti. Vuonna 1866 eräät Länsi-Virginian öljytuottajat päättivät lopettaa kirjavan käytännön ja sopivat, että raakaöljyä myydään vain gallonamitalla. Jokaista 40 gallonan ostoerää kohti annettiin tehdyn sopimuksen mukaan kaupan päälle kaksi gallonaa. Näin syntyi 42 gallonan "barreli", vaikka astia, johon määrä yleensä mitattiin olikin 55 gallonan tynnyri. Edelleen barreli on 42 US gallonaa sekä 34,5 engl.gallonaa. Bbl/d = barrelia päivässä.

  Bensiini
  Nestemäinen öljynjalostustuote, jonka tislausalue on 30 - 200 °C ja jota käytetään usein polttomoottoreiden polttoaineena.

  Bentseeni
  Yksinkertainen aromaattinen yhdiste, jota on eri raakaöljyissä. Bentseeniä syntyy öljynjalostuksen ja petrokemian prosesseissa. Se on tärkeä petrokemian teollisuuden raaka-aine, jonka jatkojalostustuotteita ovat esim. styreeni ja kumeeni. Bentseeni on syöpävaarallinen aine.

  Biobensiini
  Bensiini, johon on sekoitettu biokomponenttia, tyypillisesti etanolia tai ETBE:tä.

  Biodiesel
  Dieselpolttoaine, joka sisältää uusiutuvista raaka-aineista, kuten kasviöljyistä ja eläinrasvasta, peräisin olevia komponentteja.

  Biopolttoaineet
  Yleensä kasviöljyistä tai muista eloperäisistä raaka-aineista tuotettuja polttoaineita, joiden käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (CO2).

  Bpd
  Barrelia päivässä. 

  Bitumi
  Raakaöljyn tyhjötislauksen pohjatuote, musta, huoneenlämmössä kiinteä tai puolikiinteä hiilivetyseos. 

  Brent
  Pohjanmeren kevyt raakaöljy. Brent-sana tulee öljykentän nimestä.

  Bunkkeri
  Laivan omaan käyttöön tuleva polttoöljy- ja dieselöljymäärä. Laivasäiliö = laivabunkkeri.

  CIF
  Cost, Insurance and Freight. Toimitusehto, joka sisältää kulut sekä kuljetus- ja vakuutuskustannukset määräsatamaan siten kuin on määritelty ICC Incoterms 2000 -vakioehdoissa.

  CO2
  Hiilidioksidi. Merkittävä kasvihuonekaasu. 

  Dwt, kuollut paino
  Aluksen kantokyvyn mitta eli lastin, polttoaineen, vesivarastojen, tarvikkeiden ja henkilöstön yhteispaino.

  EHVI
  Korkean viskositeetti-indeksin perusöljy, joka on polttoaineen kulutusta vähentävien korkealaatuisten moottoriöljyjen peruskomponentti.

  HSEQ
  Lyhenne sanoista terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu (health, safety, environment, quality).

  ERM - Enterprise Risk Management
  Kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jossa yhdistyvät yhtiön strategia, vuosisuunnittelu ja operatiivinen toiminta niihin liittyvien mahdollisuuksien, tavoitteiden, riskien ja uhkien hallintaan.

  Esteröinti
  Reaktio, jossa alkoholista ja haposta muodostuu esteri ja vesi.

  ETBE
  Etyylitertiääributyylieetteri. Bioetanoliin pohjautuva bensiinikomponentti, joka parantaa bensiinin palamista ja vähentää pakokaasupäästöjä.

  Ethibel
  Ethibel (www.ethibel.org) on riippumaton konsultointiyritys, joka tarjoaa vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä palveluja rahoituslaitoksille ja ylläpitää laatuluokitusta ja -indeksiä, joka jaetaan eettisiä sijoitustuotteita ja rahastoja tarjoaville eurooppalaisille pankeille ja välittäjille.

  EtOH
  Etanoli.

  FAME
  Fatty Acid Methyl Ester, perinteinen esteröintiprosessiin perustuva biodiesel.

  FCC
  FCC-yksikön tehtävänä on krakata eli pilkkoa raskasta kaasuöljyä kevyemmiksi jakeiksi katalyytin avulla. Yksikön tuotteita ovat keveät kaasut, bensiini, kevyt ja raskas kaasuöljy sekä pohjaöljy. Näistä kaasut ja bensiini jatkokäsitellään KTO3:ssa. Yksikkö tuottaa myös huomattavan määrän energiaa, joka syntyy katalyytin jatkuvassa regeneroinnissa. Yksikön tuottama hapanvesi johdetaan hapanvesiyksiköön.

  FOB
  Free on board. Toimitusehto, jonka mukaan myyjä on velvollinen toimittamaan tavaran vapaasti laivassa vastaanottajalle lastaussatamassa siten kuin on määritelty ICC Incoterms 2000 -vakioehdoissa.

  Fossiilinen polttoaine
  Eloperäisestä materiaalista pitkän ajan kuluessa syntynyt tai muuntunut polttoaine, joka on varastoitunut maaperään, kuten öljy, kivihiili ja maakaasu.

  Futura
  Futura on sekä Neste Oilin bensiinien, erikoisbensiinien että dieselöljyjen tuotemerkki. 

  Gallona
  US gallona = 3,8 litraa, engl. gallona = 4,5 litraa. Öljykaupan mittayksikkö on yleensä US gallona.

  Hiilivety
  Yhdiste, joka muodostuu hiili- (C) ja vety- (H) atomeista. Hiilivetymolekyylit ovat suoria tai tai haaroittuneita ketjuja tai erilaisia rengasyhdisteitä.

  HVO
  Hydrogenated Vegetable Oil. Huippulaatuinen biopolttoaine, jota tuotetaan käsittelemällä kasviöljyjen tai eläinrasvojen rasvahapppoja vedyllä.

  Hydraus, vedytys
  Reaktio, jossa molekyylin reaktiivisiin (tyydyttymättömiin) sidoksiin yhdistyy vetyä. Vedytetty sidos tyydyttyy, eli menettää reaktiokykynsä.

  ICC Incoterms 2000
  Standardisoidut tavarantoimitusehdot, jotka ovat Kansainvälisen kauppakamarin hyväksymät ja joilla kohdennetaan kustannuksia sekä vastuita tavaroiden myyjän ja ostajan välillä.

  IEA Brent Cracking
  Neste OIlin käyttämä viitejalostusmarginaali, joka kuvaa tyypillisen pohjoiseurooppalaisen, Brent-raakaöljyä käyttävän jalostamon saamaa jalostusmarginaalia. Marginaalia laskee Kansainvälinen energiajärjestö (International Energy Agency, IEA).

  IGO
  Hallitusten väliset organisaatiot (Interngovernmental organizations).

  ISCC
  ISCC sertifikaatti (International Sustainability and Carbon Certification).

  ISO, International Organization for Standardization
  Kansainvälinen standardointijärjestö, jonka laatimat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen standardit (ISO 9000 / 14000 / 18000 -sarjat) ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman teollisuudessa.

  ISO 9001
  ISO:n julkaisema kansainvälinen standardi laatujärjestelmien sertifioimiseksi.

  ISO 14001
  ISO:n julkaisema kansainvälinen standardi ympäristönhallintajärjestelmien sertifioimiseksi.

  Isomeraatti
  Korkeaoktaaninen bensiinikomponentti.

  Isomerointi
  Reaktio, jossa hiilivedyn rakenne ja ominaisuudet muuttuvat, mutta molekyylipaino pysyy samana.  

  Iso-oktaani 
  Korkeaoktaaninen, hiilivetypohjainen matalan höyrypaineen bensiinikomponentti, jota käytetään vähäpäästöisen bensiinin valmituksessa. Iso-oktaani tuotetaan butaanista. 

  Jae, fraktio
  Jakotislauksen tuloksena nesteseoksesta saatu erillinen tuote; ks. Jakotislaus.

  Jakotislaus
  Nestemäisen seoksen komponenttien erottaminen höyrystämällä. Eri komponentit tiivistyvät eri lämpötila-alueilla ja siten ne tässä tislauksessa voidaan kerätä talteen erillisinä jakeina. Jae sisältää yhden tai useampia komponentteja.

  Jalostamo
  Laitos, jossa jalostetaan öljyä. Jalostamon perusyksikkö on raakaöljyn tislausyksikkö, joka normaalissa ilmanpaineessa tislaa raakaöljyn eri jakeisiin. Yksinkertaisissa eli hydroskimmingjalostamoissa on raakaöljyn tislausyksikkö, katalyyttinen reformointiyksikkö ja rikinpoistoyksikkö. Kevyempien öljytuotteiden, kuten moottoribensiinin ja dieselöljyn, kysyntä on lisännyt pidemmälle kehitettyjen jalostusprosessien tarvetta. Monipuolisissa jalostamoissa on tyhjötislausyksikkö, katalyyttinen krakkausyksikkö ja vetykrakkausyksikkö. Krakkausyksiköt prosessoivat tyhjökaasuöljyn bensiiniksi, kaasuöljyksi ja raskaaksi polttoöljyksi.

  Jalostusmarginaali
  Öljynjalostamon valmiiden tuotteiden ja syöttöainehintojen sekä valmistuskustannusten erotus.

  Kaasujen talteenotto
  Yksikön tehtävänä on erottaa syötöstä tislaamalla TCC-bensiini, nestekaasu ja polttokaasu toisistaan sekä puhdistaa nestekaasu rikkivedystä. Yksikön syöttönä on TCC:n kaasu- ja bensiinijae sekä RT-yksiköiden polttokaasut ja nestekaasut.

  Kaasukondensaatti
  Natural gas liquids, NGL, öljyn ja kaasun tuotannossa kaasuun dispergoitunut nestemäinen hiilivetyseos, joka erotetaan kaasusta paineistamalla tai jäähdyttämällä. Kaasukondensaatti sisältää yleisimmin etaania ja butaania.

  Kaasuöljy
  Yhteisnimike dieselöljylle ja kevyelle polttoöljylle.

  Karsinogeeninen
  Syöpää aiheuttava.

  Katalyysi
  Ilmiö, joka tapahtuu katalyytin pinnalla.

  Katalyytti
  Aine, joka kiihdyttää kemiallisen reaktion nopeutta, mutta ei itse muutu reaktiossa toiseksi aineeksi. 

  Kerosiini
  katso lentopetroli.

  Keskitisle
  Raakaöljyn tislaustuote, jonka tislausalue on 180 - 350 °C. Keskitisle on kaupallinen öljytuote, tavallisimmin lentopolttoaine, kevyt polttoöljy tai dieselöljy.

  Kevyt polttoöljy, POK
  Polttoöljy, jonka leimahduspiste on yli 55 °C. Kevyttä polttoöljyä käytetään lämmityslaitosten ja erilaisten uunien polttoaineena sekä dieselmoottoripolttoaineena työkoneissa liikenteen ulkopuolella ja vesiliikenteessä.

  Koksaus
  Prosessiyksikkö, joka muuttaa raskaita hiilivetyjakeita bensiiniksi, dieseliksi, lentopolttoaineeksi ja koksiksi. 

  Komponentti
  Polttoaineiden aineosa. Esimerkiksi bensiini saattaa sisältää yli kymmenen komponenttia. 

  Kondensaatti
  Kaasusta tiivistynyt neste, vrt. kaasukondensaatti. Esim. maakaasun mukana on aina myös metaania raskaampaa hiilivetyä. Se erotetaan ja otetaan talteen jo maakaasulähteellä. Tätä raskasta maakaasun hiilivetyjaetta kutsutaan kondensaatiksi.

  Krakkaus
  Isojen hiilivetymolekyylien muuntaminen pienemmiksi joko korkeassa lämpötilassa (lämpökrakkaus) tai katalyytin avulla suuren paineen alla (katalyyttinen krakkaus, vetykrakkaus). Krakkausprosessissa saadaan otettua talteen raakaöljystä suuret määrät bensiiniin ja muihin keveisiin jakeisiin soveltuvia hiilivetyjä.

  Leijukatalyyttinen krakkaus
  Jalostusprosessi, jossa suurimmat ja painavimmat hiilivetymolekyylit rikotaan pienemmiksi ja kevyemmiksi molekyyleiksi. Leijukatalyyttisessä krakkauksessa käytetään katalyyttiä, jonka avulla saadaan tehokkaasti lisättyä raakaöljystä saatavan bensiinin määrää. Katalyyttisessä krakkauksessa voidaan työstää sekä uusia että kierrätettyjä syöttöaineita. 

  Lentopetroli, (ennen kerosiini)
  Suihkuturbiinien polttoaineena käytettävä petroli, joka sisältää aromaattisia hiilivetyjä alle 20 %.

  Lentopolttoaineet
  Lentopetroli ja lentobensiini.

  Liuottimet
  Nesteet, joita käytetään muiden liuosten laimentamiseen ja ohentamiseen. Nesteet, jotka absorboivat toisen nesteen, kaasun tai kiinteän aineen muodostaakseen homogeenisen seoksen.

  LOPC
  Loss of Primary Containment. Suunnittelematon ainevirta tai vuoto, joka joutuu sille tarkoitetun tilan tai alueen ulkopuolelle; voi olla myös kahden tuotteen sekoittumista vahingossa, eikä suoraan ympäristöön joutuva.

  LPG, nestekaasu
  Propaania, buteenia, butaania tai buteenia pääkomponentteina sisältävä kaasuseos, joka kuljetusta ja säilytystä varten on nesteytetty painesäiliöön.

  LWIF (Lost Workday Injury Frequency)
  Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan yhtiön omat ja alihankkijoiden työntekijät.

  Maakaasu
  Hiilivetyjä, lähinnä metaania, tai hiilivetyjä ja muita kaasuja sisältävä seos, joka on normaalitilassa kaasumuodossa.

  MK-1 diesel
  Ruotsalinen dieselpolttoainelaatu. MK-1 diesel on tiiviydeltään alhaista (vähintään 300 kg/m3 ja enintään 820 kg/m3 15 °C:ssa) sekä matala-aromaattista (enintään viisi volyymiprosenttia). Se ei sisällä mitattavissa olevaa määrää polyaromaatteja. Polttoaineen enimmäisrikkipitoisuus on kymmenen ppm ja sen 95-prosenttinen tislausaste on yli 285 °C.

  MTBE 
  Metyylitertiääributyylieetteri. Bensiinin ainesosa, joka sisältää happea ja edistää puhtaampaa palamista. 

  Nafta
  Kansainvälinen nimitys bensiiniluokan komponenteille, paras suomenkielinen vastine on teollisuusbensiini.

  Nafteeniset erikoisöljyt
  Nafteenisesta eli runsaasti rengasmaisia hiilivetyjä sisältävästä perusöljystä tiettyihin erikoissovelluksiin valmistetut öljyt.

  Nestekaasu
  Propaania, propeenia, butaania tai buteenia pääkomponentteina sisältävä polttoaineena käytettävä kaasuseos, joka kuljetusta ja säilytystä varten on nesteytetty painesäiliöön.

  NEXBTL
  Neste Oilin huippulaatuinen uusiutuva diesel, joka on valmistettu kasviöljyistä ja eläinrasvoista. Tuotanto perustuu yhtiön omaan teknologiaan. Ensimmäinen NEXBTL-tuotantolaitos valmistui Porvooseen kesällä 2007.

  NexETHERs ja NExTAME
  NexETHERS ja NExTAME ovat Neste Oilin itse kehittämiä teknologioita, joilla voidaan tuottaa yhdistetysti eettereitä yhdessä yksikössä. Teknologioiden ansiosta saadaan talteen suuri määrä bensiinieettereitä sekä pystytään konvertiomaan syöttöalkoholi lähes kokonaan, mikä tarjoaa jalostajille mahdollisuuden olefiinituotannon maksimointiin. Etanolieetterit antavat jalostamoille mahdollisuuden sekoittaa biopolttoaineita helposti bensiinialtaissa.

  NexOCTANE
  NexOCTANE on Neste OIlin itse kehittämä teknologia, jolla konvertoidaan isobutyleenia ensiluokkaiseksi bensiiniksi. Tuote koostuu pääasiassa isobutyleenista, jota voidaan kyllästää iso-oktaanin muodostamiseksi. Sekä isobutyleenillä että iso-oktaanilla on erinomaiset sekoittumisominaisuudet. NExOCTANE-teknologia mahdollistaa MTBE-laitosten kustannustehokkaan muuntamisen muita arvokkaita tuotteita valmistaviksi laitoksiksi.

  NGO
  Ei-hallitustenväliset organisaatiot (Non-governmental organizations), esim. kansalaisjärjestöt.

  NOx
  Typen oksidit. Kaasumaisia typpiyhdisteitä, joista eräät tuhoavat stratosfäärin otsonia ja eräät ovat ilmaston lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasuja.

  OHSAS 18001
  Kansainvälinen standardi työterveyshuollon ja työturvallisuuden järjestelmien sertifioimiseksi. 

  Oktaaniluku
  Luku, joka kuvaa kaasumaisen polttoaineseoksen puristuskestävyyttä eli kykyä vastustaa nakutusta. Oktaaniluku ilmoitetaan joko RON- tai MON-lukuna. Kaupallinen tutkimusoktaaniluku RON (research octane number) mitataan koemoottorilla suhteellisen kevyellä kuormalla. Moottorioktaaniluku MON (motor octane number) on samalla moottorilla raskaissa oloissa mitattu luku.

  Olefiini
  Alifaattinen hiilivety, joka sisältää yhden tai useampia kaksoissidoksia. Lyhytketjuisimmat olefiinit ovat eteeni, propeeni ja buteeni.

  Panamax
  Rahtialusten luokka, johon kuuluvat laivat mahtuvat kulkemaan Panaman kanavassa.

  PAO, polyalfaolefiini
  Synteettisesti tuotettu perusöljy, josta valmistetaan korkealuokkaisia voiteluöljyjä.

  Perusöljy
  Voiteluöljysekoitusten tärkein pääkomponentti.

  Petrokemikaali
  Öljynjalostuksen välituote, jota käytetään polymeerien ja monien muiden kemiantuotteiden raaka-aineena.

  Petroli
  Nestemäinen öljynjalostustuote, jonka tislausalue on 135 … 270 °C

  Pinch-analyysi
  Energiaoptimointiin käytettävä menetelmä.

  Pohjaöljyn vetykrakkausyksikkö
  Öljynjalostamon vetykrakkausyksikkö, joka konvertoi tyhjötislausyksikön pohjatuotteen liikennepolttoaineiksi.  

  Polttoöljy
  Polttoaineena käytettävä nestemäinen, tislaamalla saatu öljynjalostustuote.

  Polyalfaolefiini
  Synteettisesti tuotettu perusöljy, josta valmistetaan korkealuokkaisia voiteluöljyjä.

  Polypropeeni (PP)
  Yksi yleisimmistä muovilaaduista, jota käytetään esimerkiksi pakasterasioiden valmistuksessa.

  Ppm
  Parts per million, yksi miljoonasosa, esim. mg/kg.

  PSE
  Process Safety Event. Suunnittelematon tai hallitsematon ainevirta prosessissa, tai ei-toivottu tapahtuma tai tila, joka hieman eri olosuhteissa olisi voinut johtaa suunnittelemattomaan ainevirtaan tai vuotoon (LOPC).

  Pyrolyysi, kuivatislaus
  Haihtuvan osan erottaminen orgaanisesta aineesta kuumentamalla hapettomassa tai lähes hapettomassa tilassa.

  QSAR
  Quantitative Structure Activity Relationship, tietokonemallinnustapa, jolla arvioidaan rakenteellisesti samankaltaisten aineiden ominaisuuksia. Korvaa osittain eläinkokeita.

  Raakaöljyn tislaus
  Jalostusprosessin ensimmäinen vaihe. Ennen raakaöljyn tislausta raakaöljy kuumennetaan lämpötilaan, joka vaihtelee 600 Fahrenheit-asteen (316 °C) ja 750 Fahrenheit-asteen (399 °C) välillä raakaöljyn laadusta ja valmistettavista öljytuotteista riippuen. Raakaöljyn tislauksessa raakaöljyn komponentit erotetaan normaalipaineessa tislauskolonnissa. Raakaöljyn komponentit höyrystyvät eri kiehumispisteissä, nousevat sitten tiheyttään vastaavaan tasoon tislauskolonnissa ja kondensoituvat lopulta ulosottovälipohjiin, joista ne kerätään jalostuksen jatkovaiheita varten.

  Raakaöljyn tislauskapasiteetti
  Maksimimäärä syöttöaineita, jonka jalostamon raakaöljyn tislausyksiköt pystyvät prosessoimaan.

  Raskas polttoöljy, POR
  Polttoöljy, jonka tislausalue on yli 350 °C. Raskasta polttoöljyä käytetään öljylämmityslaitosten ja voimalaitosten, teollisuuden sulatus- ja polttouunien sekä laivojen ja dieselvoimalaitosten polttoaineena.

  RC, Responsible Care, suomeksi RC- Vastuu huomisesta
  Kemianteollisuuden kansainvälinen, vapaaehtoinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma.

  Reformointi
  Prosessi, yleensä katalyyttinen, jossa lämmön ja katalyytin vaikutuksesta bensiinissä olevien hiilivetyjen rakenne muuttuu siten, että tapahtuu dehydrautumista, syklisoitumista ja isomeroitumista. Reformointireaktioiden seurauksena bensiinin oktaaniluku nousee.

  Reformuloitu bensiini
  Pitkälle kehitetty moottoribensiini, jonka päästöt ympäristöön ovat normaalilaatujen päästöjä pienemmät.

  Rikitön polttoaine
  Polttoaine, joka sisältää vähemmän kuin 10 mg/kg (ppm) rikkiä.

  ROACE
  Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen.

  Russian Export Blend, REB
  Venäläinen raakaöljy, joka on sekoitus Venäjän öljyputkijärjestelmässä kuljetettavista raakaöljyistä.

  RSPO
  Lyhenne Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestöstä.

  RSB
  Lyhenne Roundtable on Sustainable Biofuels -järjestöstä.

  RTRS
  Lyhenne Round Table on Responsible Soy -järjestöstä.

  Samepiste
  Lämpötila, jossa öljynjalostustuotetta jäähdytettäessä siinä olevat parafiiniset hiilivedyt alkavat kiteytyä. Samepisteessä tuotteen ulkonäkö muuttuu sameaksi, mikä todetaan samepistetestissä visuaalisesti. Parafiinit liukenevat jälleen ja tuotteen ulkonäkö muuttuu kirkkaaksi kun lämpötila nostetaan samepisteen yläpuolelle. Samepiste määritetään mm. dieselöljyille ja kevyille polttoöljyille. Samepiste rajoittaa tuotteiden käytettävyyttä alhaisissa lämpötiloissa, koska parafiinikiteet saattavat tukkia esim. tiheitä polttoainesuodattimia. Ajoneuvot toimivat yleensä suodatettavuuslämpötilaan saakka. Dieselöljyn tai kevyen polttoöljyn pitkäaikainen varastointi samepistettä alhaisemmassa lämpötilassa ei ole suotavaa, koska parafiinikiteitä voi laskeutua säiliön pohjalle. 

  Sertifiointi
  Ympäristö-, turvallisuus- tai laatujärjestelmän todentaminen standardin (esim. ISO 14001) vaatimusten mukaiseksi. Todentamisen suorittaa siihen oikeutettu (akkreditoitu) organisaatio.

  Setaaniluku
  Dieselpolttoaineen syttymisherkkyyttä mitataan setaaniluvulla. Kun polttoaine ruiskutetaan moottorin palotilaan, se syttyy korkean paineen ja lämpötilan vaikutuksesta viiveen jälkeen. Jos polttoaineella on suuri setaaniluku, viive on lyhyt ja palaminen tehokasta. Mikäli polttoaine syttyy vasta pitemmän viiveen jälkeen, syntyy enemmän päästöjä ja melua sekä moottoria rasittavia iskuja. Tällöin polttoaineella on pieni setaaniluku. Setaaniluku mitataan dieselmoottoriksi muutetulla CFR- moottorilla, käyttäen vertailuaineena helposti syttyvän setaanin ja vaikeasti syttyvän heptametyylinonanaanin seosta. Kokeiltavaa polttoainetta verrataan näytteisiin, joiden setaaniluvut tunnetaan asteikolla 0 - 100. Setaaniluvun määritelmäksi on sovittu, että suoraketjuisen n-heksadeksaanin setaaniluku on 100 ja 1-metyylinaftaleenin 0. Dieselpolttoaineiden setaaniluku on yleensä 40 - 55. Bensiinin ja alkoholien setaaniluku on sitä vastoin pieni, 0 - 20. Setaaniluku ei kuvaa kaikkien polttoaineiden (esim. alkoholit) kohdalla syttyvyyttä oikein. On olemassa myös muita syttyvyyttä kuvaavia tunnuslukuja, kuten diesel-indeksi ja setaani-indeksi.

  Soihtu, soihdutus
  Soihtu on tehtaan turvajärjestelmä, johon ohjataan poltettavaksi hiilivetyvirtoja prosessien häiriötilanteissa. Pieni soihtuliekki on tasaisesti toimivan laitoksen merkki. Kun laitosten prosesseja käynnistetään tai pysäytetään, soihdussa poltetaan suurempia määriä prosessista purkautuvia hiilivetyjä. Soihdussa hiilivedyt palavat pääasiassa hiilidioksidiksi ja vedeksi. Näin vältetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pääseminen ilmakehään sellaisenaan. Runsas hiilivetyjen polttaminen soihdussa aiheuttaa nokea, melua ja hajuja.

  SO2
  Rikkidioksidi. Rikin palamistuote, jota muodostuu rikkipitoisia polttoaineita käytettäessä.

  SPE
  Society of Petroleum Engineers. 

  Spesifikaatio
  Täsmällinen, vaatimuksia asettava kuvaus.

  Spot-markkinat
  Termi, jota käytetään kuvaamaan yksittäisillä hyödykelasteilla, kuten öljylasteilla, käytävää kansainvälistä kauppaa. Hinnat myötäilevät välittömästi kysyntää ja tarjontaa. 

  Synteettinen öljy
  Öljynjalostus- tai petrokemian teollisuuden pitkälle jalostettu tuote, jolla on selkeästi paremmat laatuominaisuudet mineraaliöljyyn verrattuna.

  Syöttöaineet
  Raakaöljyjä, kondensaatteja, komponentteja ja muita aineita, joita käytetään jalostus- tai valmistusprosessin raaka-aineina.

  TAME
  Tertiääriamyylimetyylieetteri, korkeaoktaaninen komponentti eli oksygenaatti, jota käytetään vähäpäästöisten bensiinien valmistuksessa.

  Teollisuusbensiini
  Matalaoktaaninen bensiinituote, jota käytetään raaka-aineena kemianteollisuudessa, katalyyttisessä reformoinnissa sekä vedyn tuotannossa. 

  Tislaus
  Tislaus on kemianteollisuudessa paljon käytetty erotusmenetelmä. Nesteseoksen komponentit höyrystyvät eri lämpötiloissa ja ne voidaan tiivistämällä erotella toisistaan ja kerätä talteen. Öljynjalostusprosessissa saadaan tällä menetelmällä eroteltua toisistaan matalassa lämpötilassa höyrystyvät kevyet tisleet ja korkeassa lämpötilassa höyrystyvät raskaat tisleet.

  Tislauskapasiteetti
  Katso "Raakaöljyn tislauskapasiteetti".

  Tisleet
  Kaikki tislaamalla tuotetut öljytuotteet. Tislaus on jalostuksen ensimmäinen vaihe, jossa raakaöljy erotellaan jakeisiin tai komponentteihin.

  Todennäköiset varat
  Todennäköiset varat ovat sellaisia toteamattomia varoja, jotka geologisten ja teknisten tietojen analyysin perusteella voidaan todennäköisemmin hyödyntää kuin joutua jättämään hyödyntämättä. Jos tätä arvioitaessa käytetään probabilistisia menetelmiä, todennäköisyyden on oltava vähintään 50 prosenttia, että viime kädessä todella hyödynnettävä määrä on vähintään yhtä suuri kuin arvioitujen todettujen ja todennäköisten varojen yhteenlaskettu summa.

  Todetut varat
  Yleisesti ottaen varoja pidetään todettuina, mikäli esiintymän taloudellisesta hyödynnettävyydestä on joko todellisesta tuotannosta tai virtauskokeista saaatua näyttöä. Tässä yhteydessä ilmauksella todettu viitataan öljyvarojen todelliseen laajuuteen eikä ainoastaan porauksen tai esiintymän taloudelliseen hyödynnettävyyteen. Eräissä tapauksissa todetut varat voidaan määrittää halkileikkausporausten ja/tai kairausnäytteiden analysoinnin perusteellam mikäli ne osoittavat esiintymän sisältävän hiilivetyjä ja olevan vertailukelpoinen suhteessa muihin samalla alueella sijaitseviin esiintymiin, jotka ovat tuotannossa tai ovat osoittautuneet tuotantokelpoisiksi virtauskokeissa.

  Tonni
  Massan yksikkö. 1 metrijärjestelmän tonni (1 000 kilogrammaa).

  TRIF (Total Recordable Incident Frequency)
  Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan yhtiön omat ja alihankkijöiden työntekijät.

  Tyhjökaasuöljyt
  Tyhjötislauksesta saatava tuote, jota käytetään krakkauksen syöttöaineena.

  Urals Rotterdam
  Venäläinen raakaöljy, joka noteerataan Rotterdamissa.

  Uusiutuva energia
  Uusiutuvia energialähteitä ovat muun muassa puu ja biomassa, aurinko-, tuuli- ja vuorovesienergia sekä vesivoima.

  VHVI Very High Viscosity Index 
  Korkean viskositeetti-indeksin perusöljy, jota käytetään polttoaineen kulutusta vähentävien korkealaatuisten moottoriöljyjen valmistuksessa.

  Vetykrakkeri
  Tuotantoyksikkö, jossa hiilivetymolekyyleja käsitellään vedyllä korkeassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa. Tuloksena syntyy arvokkaisiin polttonesteisiin soveltuvia hiilivetyjakeita.

  Voiteluaineet
  Nesteitä, joiden päätehtävänä on alentaa kitkaa ja kulumista toistensa suhteen liukuvien kiinteiden pintojen (yleensä metallipintoja) välillä. Valtaosa voiteluaineista on öljyperäisiä.

  Worldscale
  Standardijärjestelmä, jolla määritellään rahtitasoja. Perusrahtihintojen sarja julkaistaan vuosittain teoreettiselle standardialukselle, joka harjoittaa kauppamerenkulkua kaikkien maailman yleisimpien lähtö- ja määräsatamien välillä. Spot-rahtihinnat ilmaistaan yleisesti prosenttilukuina näistä teoreettisista rahtitasoista.

  Öljy Trading
  Raakaöljyn ja öljytuotteiden kansainvälinen kauppa. Kaupan avulla pyritään ennakoimaan mahdolliset hinnan nousut ja varastotappiot, joten kauppoja tehdään normaalin fyysisen öljykaupan lisäksi myös futuurimarkkinoilla eli "paperilla" tulevaisuutta varten.