Kuljetusten turvallisuus

 

Maantiekuljetukset

Maantiekuljetusten turvallisuuteen vaikuttavat vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset ja työehtosopimukset, joissa määritellään muun muassa kuljettajien ajo- ja lepoajat. Viranomaisvaatimusten lisäksi Neste Oil järjestää kaikille sopimusliikennöitsijöidensä kuljettajille Suomessa ennakoivan ajotavan koulutuksia. Neste Oilin sopimusliikennöitsijöiden säiliöautojen nopeusrajoittimet on asetettu nopeudelle 82 km/h.

Isot öljy-yhtiöt ovat sopineet vuosittain toteutettavista autokalustotarkastuksista, jotka ulkoiset palveluntoimittajat suorittavat. Neste Oilin sopimusliikennöitsijöiden autokalusto mukaan lukien nestekaasun kuljetuskalusto tarkastetaan vuosittain. Lisäksi jokaisessa säiliöautossa on ajovalvontalaite, jonka avulla seurataan kuljettajien ajokäyttäytymistä. Jokaisessa vuoden 2010 jälkeen uusitussa autossa on varusteena alkolukko.

 Merikuljetukset

Kaikki Neste Oilin merikuljetuksissa käytettävät alukset ovat jäävahvistettuja. Suurten tankkereiden turvallinen liikkuminen satamiin taataan yhtiön omien saattohinaajien avulla. Yksi Neste Oilin saattohinaajista on varustettu öljyntorjuntavalmiuteen puomeilla ja öljynkeräimillä. Porvoon satamassa on myös Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) omistama ”Vesikko-proomu”, jonka kunnossapidosta ja mahdollisesta kuljettamisesta onnettomuuspaikalle huolehtii Neste Shipping. Neste Oil pitää öljyntorjuntavalmiuksiaan yllä säännöllisin harjoituksin yhdessä pelastusviranomaisten kanssa.

Neste Oilin laivasto muodostuu 24 aluksesta, joista osa on omia ja osa aikarahdattuja. Laivaston kokonaiskantavuus on noin 750 000 tonnia. Onnettomuusriskejä vähennetään kouluttamalla henkilökuntaa ja huolehtimalla kaluston ylläpidosta. Tankkerien keski-ikä on noin 6,8 vuotta.

Neste Oil kuljettaa huomattavia määriä jalostuksessa käytettäviä raaka-aineita, kemikaaleja ja jalostettuja öljytuotteita meriteitse vuosittain. Yhtiö tiedostaa merikuljetusten riskit ja haluaa omalta osaltaan minimoida niitä muun muassa panostamalla merihenkilöstönsä turvallisuus- ja navigointikoulutukseen sekä laivastonsa jatkuvaan kunnossapitoon. Koulutuksessa käytetään myös simulaattoreita, joilla voi harjoitella aluksen ohjaamista vaihtelevissa olosuhteissa.

Yhtiön laivoille ei ole viime vuosikymmeninä tapahtunut suuria ympäristöä vaarantavia onnettomuuksia. Kaikki "läheltä piti"- ja vaaratilanteet tutkitaan, ja virheistä opitaan osana jatkuvaa aktiivista ennaltaehkäisyyn tähtäävää ohjelmaa. Näin pyritään välttymään onnettomuuksilta.

Yhtiön omien mittareiden lisäksi merikuljetusten turvallisuutta seurataan asiakkaiden ja viranomaisten taholta monin eri tavoin, kuten Vetting-toiminnan sekä öljy-yhtiöiden ja satamavaltioiden säännöllisten tarkastusten avulla.

Neste Oil jatkoi työtään Suomenlahden liikenne- ja ympäristöturvallisuuden parantamiseen tähtäävässä John Nurmisen Säätiön Tankkeriturva-yhteistyöhankkeessa, johon yhtiö sitoutui vuonna 2010. Hankkeen tavoitteena on pienentää merkittävästi suuren öljytankkerionnettomuuden riskiä Suomenlahdella. Sen puitteissa kehitetty ENSI-palvelu mahdollistaa laivan reittisuunnitelman lähettämisen laivasta maihin, mikä auttaa ennakoimaan riskitilanteita ja etsimään vaihtoehtoista reititystä. Neste Oilin merihenkilöstöä on osallistunut palvelun kehittämiseen, ja yhtiön tankkereita on käytetty koealuksina järjestelmän kehittämisessä.

 

Rautatiekuljetukset

Yhtiö kuljettaa rautateitse pääsääntöisesti jalostamoille tulevia raaka-aineita. Rautateitse kuljetettavien tuotteiden kokonaisvolyymi on noin 2 miljoonaa tonnia vuodessa. Neste Oil on Suomen suurin vaarallisten aineiden kuljettaja rautateillä. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) myönsi Neste Oilille vuonna 2012 turvallisuuslupahakemuksen, joka vaaditaan yksityisrautateiden haltijoilta. Neste Oil ei omista rautatiekalustoa, vaan sen rautatiekuljetuksia operoi yhteistyökumppani VR. Neste Oil kiinnittää suurta huomiota turvallisuuteen myös rautatiekuljetuksissa. Yhteistyössä tuotteiden toimittajien sekä VR:n kanssa varmistetaan turvallinen liikenne raiteilla. Lisäksi turvallisuutta on parannettu muun muassa rakentamalla Porvoon jalostamolla terminaalien ratapihoille turvapysäytyskenttä.

Lue lisää kuljetusten turvallisuudesta.